Wettelijke vermeldingen

Webmaster

Balsan Moquette
2, Corbilly
F36330 ARTHON
Tél. : +33 2 54 29 16 00
Fax : +33 2 54 36 37 40

Hoofdredacteur
Christophe POUILLE

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De koper wordt geacht om onderstaande algemene verkoopvoorwaarden te kennen, te aanvaarden en na te leven:

1°            Bestellingen
Bestellingen die ontvangen zijn worden pas definitief op het moment dat wij deze aanvaard hebben.
Ze zijn zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk onderworpen aan onderhavige “algemene verkoopvoorwaarden” en prevaleert over andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, in geval van betwisting door de klant. Door het aanvaarden van de bestelling wordt de verkoop definitief. Annulering van de klant om andere redenen dan overmacht heeft de volledige facturering van de bestelling tot gevolg. Bij speciale producties kan een marge worden toegepast op de bestelde hoeveelheden, inherent aan de technische eigenschappen. Balsan kan de beslissing nemen de bestelling in meerdere keren te leveren, behoudens hierover specifieke afspraken met de klant zijn gemaakt. In dit geval worden de verfbaden specifiek beschreven in de verkoopdocumenten.

In het kader van een specifieke productie, kan Balsan niet garanderen dat de lengte van de rollen strikt aan de vraag beantwoordt.

Voor bestellingen van textielproducten beneden de € 300,- ex btw wordt een vast bedrag van € 30,- ex btw in rekening gebracht.

2°            Levering – Overdracht van risico
De voorwaarden voor de levering van de goederen zijn bijgevoegd bij de bestellingsbevestiging.
De goederen reizen op risico van de ontvanger die bij ontvangst van de transporteur de goederen onder voorbehoud moet ontvangen, in geval van schade of ontbrekende onderdelen. Het is eveneens de taak van de ontvanger om zijn voorbehoud te bevestigen per buitengerechtelijke akte of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij de transporteur en wel binnen een termijn van uiterlijk drie dagen vanaf het moment dat de goederen in ontvangst genomen zijn. Indien de bestelling op het adres van een derde moet worden geleverd en dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de klant doorberekend.

De af-fabriek levering moet geïnterpreteerd worden als een standaard levering aan het adres van de opdrachtgever. Aan specifieke verzoeken kan gehoor gegeven worden, maar deze worden vooraf echter door onze transportdienst onderzocht en hier komen voor rekening van de klant extra kosten bij.
Indien de klant de levering onvoorwaardelijk aanvaardt, heeft dit een vermoeden van overeenstemming van de levering tot gevolg, en doet de klant afstand van elke vorm van rechtsvordering.
Zonder onze uitdrukkelijke toestemming zal er geen goedkeuring gegeven worden voor goederenretour.
Teruggestuurde goederen worden uitsluitend geaccepteerd op complete pallets of volledige rollen.
Op de waarde exclusief BTW van de goederen wordt een korting toegepast van 20%; daarbij worden de transportkosten voor heen- en terugzending opgeteld.
Voor bestellingen lager dan € 180,- ex. btw, wordt een extra bedrag van € 15,25 ex. Btw in rekening gebracht.

3°            Levertermijn
De levertermijn wordt slechts bij benadering aan de klant gegeven.
Mogelijke vertraging geeft de klant niet het recht om de verkoop te annuleren en ook niet om de goederen te weigeren.
Eventuele vertraging, op voorwaarde dat deze niet moedwillig is, geeft geen recht op schadevergoeding. Indien de koper de levering laat uitstellen voor langer dan één maand, kan de verkoopprijs herzien worden indien de prijs is gewijzigd. Er kunnen per maand opslagkosten in rekening worden gebracht die 5% van het totaalbedrag van de bestelling bedragen.

4°            Overmacht
In geval van gebreken of vertraging van levering als gevolg van overmacht (staking, brand, overstroming, ongeval, enz.…) met als gevolg dat de levering niet uitgevoerd kan worden, wordt de verkoop automatisch geannuleerd zonder schadevergoeding.

 5°           Installerings-en onderhoudsvoorwaarden

De installerings- en onderhoudsvoorwaarden van onze producten zijn bepalend voor het behoud van het mooie uiterlijk van onze vloerbedekking en bepalen tevens de afhandeling van eventuele klachten.

De installatie- en onderhoudsvoorwaarden dienen conform DTU 53-1, norm NF P 62-202 te zijn.
Deze informatie is op aanvraag beschikbaar maar staat ook op onze website, en moet door de Klant van BALSAN aan de eindgebruiker doorgegeven worden die hierover de eindverantwoordelijkheid heeft.

In geval van niet naleving van de installerings- en onderhoudsvoorwaarden kan BALSAN zich beroepen op de exoneratieclausule van aansprakelijkheid.

6°            Klachten
Als gevolg van een wijziging in de oriëntatie van het fluweel kunnen er optische verschillen optreden.
Deze zijn het gevolg van natuurlijke fluctuaties. Het zijn geen gebreken die het product nadelig beïnvloeden en ook geen reden tot annulering van de verkoop aangezien zij noch de levensduur, noch de intrinsieke en functionele kwaliteiten van de vloerbedekking aantasten, en deze dus ook niet ongeschikt maken voor het gebruik deze bestemd is.

Wanneer een product voor of tijdens het leggen een zichtbaar gebrek vertoont, moet de klantenservice van Balsan daarvan direct op de hoogte gesteld worden, en wel voordat men begint met snijden en plakken. Indien dit wel gebeurd is, zal de klacht niet worden aanvaard.
Klachten worden over het algemeen niet aanvaard in de volgende gevallen:

  • schade door ongevallen, brand, explosies, overstromingen, nalatigheid tijdens het transport, de opslag en het laden en lossen voor en na installatie (bij ongevallen is een derde aansprakelijk)
  • slechte gebruiksomstandigheden, met name het installeren op verwarmde vloeren met een temperatuur van boven de 40°C en gebruik buiten
  • schade door schurende of scherpe voorwerpen, door chemische oxidansen, door kleurstoffen of door brandwonden
  • shading (de pool valt naar verschillende richtingen) dat ontstaat bij tapijten et een gesneden pool
  • schade die ontstaat door onvlakheid van de ondergrond, door verkeerd leggen, door voorwerpen of middelen buiten de ruimte, door meubilair of materiaal dat niet beschermd is of dat ongeschikt is voor de vloerbedekking, door het niet onderhouden ervan of door onderhoud dat niet afgestemd is op het verkeer.
  • schade veroorzaakt door het niet-naleven van onze installerings- en onderhoudsvoorwaarden.
  • De uitsplitsing op rollen van de volledige bestelde hoeveelheid.
  • Verkleuringen als gevolg van al dan niet opzettelijke blootstelling van onze tapijten aan de invloeden van chemische producten die niet voldoen aan onze onderhoudsvoorschriften.
  • Geurproblemen als gevolg van het lijmen wanneer de gebruikte bevestigingsproducten niet overeenkomen met onze installeringsvoorschriften.
  • schade door een verkeerde combinatie van de gebruikseigenschappen van de vloerbedekking en de beperkingen van de ruimte waar deze is geïnstalleerd.

7°            Prijzen
Wij hanteren vaste en definitieve prijzen wanneer de levering binnen 30 dagen plaatsheeft.
Onze prijzen zijn echter aan wijziging onderhevig indien de levertermijn langer is dan 30 dagen, ongeacht wat daar de reden van is. Onze prijzen worden gefactureerd op basis van het tarief dat op de dag van de levering geldig is.

8°            Betalingsvoorwaarden
Onze facturen moeten maximaal 30 dagen na de factuurdatum betaald worden, zonder korting, tenzij anders schriftelijk met Balsan overeengekomen is. Het betalen van de aanbetaling geeft de klant geen recht op korting. Het betalen van de aanbetaling geeft de klant geen recht op korting.
Aan klanten die geen kredietverzekering hebben wordt de volledige betaling gevraagd.

In geval van overeengekomen betalingstermijnen, wordt de klant hiervan ten laatste 48 uur na ontvangst ervan geïnformeerd.

9°            Boete – Boetebeding – Vroegtijdige beëindiging

Voor betalingen die te laat gedaan zijn zonder onze voorafgaande toestemming, hebben wij het recht om lopende bestellingen te annuleren, onverminderd andere vorderingen.
Wij behouden ons het recht voor om een vertragingsrente in rekening te brengen die gelijk is aan 3 maal de wettelijke rente die geldig is op de dag van facturering, en een vast bedrag ter vergoeding van de vorderingskosten van € 40,- (artikel L 441-6 en D 441-5 van het Wetboek van Koophandel).

Behalve de vertragingsrente die voor rekening van de klant is, behouden wij ons het recht voor om betaling van een schadevergoeding te vragen van 15 % incl. btw van het onbetaalde bedrag, onverminderd eventuele gerechtelijke besluiten en kosten.
Het niet-betalen van een termijn op de vervaldatum daarvan heeft de vervroegde inning van de resterende vordering tot gevolg, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Hetzelfde geldt voor het niet aanvaarden van wisselbrieven of van andere stukken.

10°          Verslechtering van de situatie van de klant
Indien de kredietsituatie van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om, ook na gedeeltelijke levering van een bestelling, van de koper de garanties op te vragen die wij redelijk achten met het oog op de goede uitvoering van de overeengekomen verbintenissen. Bij weigering om hieraan te voldoen, behouden wij ons het recht voor om van rechtswege de volledige of de gedeeltelijke overeenkomst te annuleren.

11°          Ontbindende voorwaarde – Automatische ontbinding
Bij uitblijven van de betaling door de koper binnen de overeengekomen termijnen of acht dagen vanaf de datum van een eerste ingebrekestelling die zonder antwoord gebleven is, wordt de verkoop van rechtswege geannuleerd tenzij Balsan hier anders over beslist.
Deze bepaling zal elke keer van toepassing zijn, wanneer Balsan dat zo beslist, onverminderd de gevolgen van de clausule van eigendomsvoorbehoud, of de gevolgen van eerdergenoemde bepalingen met betrekking tot de vervroegde inning, het recht op een schadevergoeding in verband met de overeenkomst en op de betaling van een boeterente; dit alles staat los van de juridische en financiële gevolgen van rechtsvervolging.

12°          Industrieel eigendom
Alle tekeningen, modellen en merken van Balsan zijn ons exclusief eigendom. Dientengevolge is reproductie of het gebruik van alle of een gedeelte van onze modellen of merken zonder voorafgaande toestemming strikt verboden.

Voor niet gestandaardiseerde vervaardiging moeten de verkoper en de koper via een contract samen tot een overeenkomst komen.

13°          Clausule betreffende de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor het onderwerp van deze algemene verkoopvoorwaarden.

De koper en BALSAN zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderwerp van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De koper moet zijn werknemers op de hoogte stellen van het feit dat persoonsgegevens door derden als BALSAN verwerkt kunnen worden in het kader van de uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De verwerking door BALSAN van persoonsgegevens wordt in overeenkomst gedaan met het “Algemeen beleid van BALSAN voor de gegevensbescherming” en de AVG. Voor meer informatie over het doel en de wijze waarop BALSAN de informatie verwerkt van de betreffende personen van de koper kunt u het vertrouwensbeleid op de website lezen.

14°          Rechterlijke bevoegdheid
Bezwaar met betrekking tot onderhavige overeenkomst of het gevolg daarvan, valt binnen de bevoegdheid van de Handelsrechtbank van onze hoofdzetel, die als enige bevoegd is. De toekenning van deze exclusieve bevoegdheid is eveneens geldig in geval van meerdere verdedigende partijen en voor alle andere verzoeken, ook incidentele verzoeken, om interventie of vorderingen tot vrijwaring.

BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen gebeurt uitsluitend indien er volledige betaling heeft plaatsgevonden niettegenstaande het feit dat de verkopen “af fabriek” overeengekomen zijn.
Dientengevolge behouden wij ons het recht voor om, elke keer wanneer dat nodig is, te herinneren aan de toepassing van de bepalingen van de wetten met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud ten gunste van de verkoper.

De algemene verkoopvoorwaarden en de informatie met betrekking tot de installatie en het onderhoud zijn tevens beschikbaar 7 talen op de website: www.balsan.com.