Wettelijke vermeldingen

Webmaster

Balsan Moquette
2, Corbilly
F36330 ARTHON
Tél. : +33 2 54 29 16 00
Fax : +33 2 54 36 37 40

Hoofdredacteur
Christophe POUILLE

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De koper wordt geacht om onderstaande algemene verkoopvoorwaarden te kennen, te aanvaarden en na te leven:

1°         Bestellingen
Bestellingen die ontvangen zijn worden pas definitief op het moment dat wij deze aanvaard hebben.
Ze zijn zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk onderworpen aan onderhavige “algemene verkoopvoorwaarden” en prevaleert over andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, in geval van betwisting door de klant. Door het aanvaarden van de bestelling wordt de verkoop definitief. Annulering van de klant om andere redenen dan overmacht heeft de volledige facturering van de bestelling tot gevolg. Bij speciale producties kan een marge worden toegepast op de bestelde hoeveelheden, inherent aan de technische eigenschappen. Balsan kan de beslissing nemen de bestelling in meerdere keren te leveren, behoudens hierover specifieke afspraken met de klant zijn gemaakt. In dit geval worden de verfbaden specifiek beschreven in de verkoopdocumenten.

In het kader van een specifieke productie, kan Balsan niet garanderen dat de lengte van de rollen strikt aan de vraag beantwoordt.

Voor bestellingen van textielproducten beneden de € 500,- ex btw wordt een vast bedrag van € 35,- ex btw in rekening gebracht.

2°         Levering – Overdracht van risico
De voorwaarden voor de levering van de goederen zijn bijgevoegd bij de bestellingsbevestiging.
De goederen reizen in elk geval op risico van de ontvanger die, in geval van schade of ontbrekende stukken, bij ontvangst het vereiste voorbehoud moet maken bij de transporteur. De ontvanger moet dit voorbehoud ook bevestigen (details opgeven, met vermelding van de vastgestelde schade en de getroffen hoeveelheden) met een buitengerechtelijke rechtshandeling of met een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging bij de transporteur binnen drie dagen na ontvangst van de goederen. Voorbehoud na deze termijn wordt niet in aanmerking genomen.
De aanvaarding van de levering zonder voorbehoud door de klant impliceert het vermoeden dat de levering conform is en de afstand van alle rechtsmiddelen door de klant.
Franco levering geldt voor een standaard leveringen op het adres van de opdrachtgever. Er kan worden voldaan aan specifieke behoeften, maar deze worden vooraf onderzocht door onze transportdiensten en kunnen extra kosten voor rekening van de klant vereisen.
Zonder onze uitdrukkelijke toestemming zal er geen goedkeuring gegeven worden voor goederenretour.
Teruggestuurde goederen worden uitsluitend geaccepteerd op complete pallets of volledige rollen.
Op de waarde exclusief BTW van de goederen wordt een korting toegepast van 30%; daarbij worden de transportkosten voor heen- en terugzending opgeteld.

3°         Levertermijn
De levertermijn wordt slechts bij benadering aan de klant gegeven.
Mogelijke vertraging geeft de klant niet het recht om de verkoop te annuleren en ook niet om de goederen te weigeren.
Eventuele vertraging, op voorwaarde dat deze niet moedwillig is, geeft geen recht op schadevergoeding. Indien de koper de levering laat uitstellen voor langer dan één maand, kan de verkoopprijs herzien worden indien de prijs is gewijzigd. Er kunnen per maand opslagkosten in rekening worden gebracht die 5% van het totaalbedrag van de bestelling bedragen.

4°         Overmacht
In geval van gebreken of vertraging van levering als gevolg van overmacht (staking, brand, overstroming, ongeval, enz.…) met als gevolg dat de levering niet uitgevoerd kan worden, wordt de verkoop automatisch geannuleerd zonder schadevergoeding.

 5°        Installerings-en onderhoudsvoorwaarden

De installerings- en onderhoudsvoorwaarden van onze producten zijn bepalend voor het behoud van het mooie uiterlijk van onze vloerbedekking en bepalen tevens de afhandeling van eventuele klachten.

De plaatsingsvoorwaarden moeten overeenkomstig NF DTU 53-12 zijn, en het onderhoud gebeurt volgens onze aanbevelingen.
Deze informatie is op aanvraag beschikbaar maar staat ook op onze website, en moet door de Klant van BALSAN aan de eindgebruiker doorgegeven worden die hierover de eindverantwoordelijkheid heeft.

In geval van niet naleving van de installerings- en onderhoudsvoorwaarden kan BALSAN zich beroepen op de exoneratieclausule van aansprakelijkheid.

6°         Klachten
Als gevolg van een wijziging in de oriëntatie van het fluweel kunnen er optische verschillen optreden.
Deze zijn het gevolg van natuurlijke fluctuaties. Het zijn geen gebreken die het product nadelig beïnvloeden en ook geen reden tot annulering van de verkoop aangezien zij noch de levensduur, noch de intrinsieke en functionele kwaliteiten van de vloerbedekking aantasten, en deze dus ook niet ongeschikt maken voor het gebruik deze bestemd is.

Het is aan de klant om de conformiteit van het ontvangen product ( referentie, kleuren, hoeveelheid, afmetingen ) te controleren. De implementatie van een niet-conform product geeft mogelijk geen recht op vervanging of compensatie.

Wanneer een product voor of tijdens het leggen een zichtbaar gebrek vertoont, moet de klantenservice van Balsan daarvan direct op de hoogte gesteld worden, en wel voordat men begint met snijden en plakken. Indien dit wel gebeurd is, zal de klacht niet worden aanvaard.
Klachten worden over het algemeen niet aanvaard in de volgende gevallen:

 • schade door ongevallen, brand, explosies, overstromingen, nalatigheid tijdens het transport, de opslag en het laden en lossen voor en na installatie (bij ongevallen is een derde aansprakelijk);
 • slechte gebruiksomstandigheden, met name het installeren op verwarmde vloeren met een temperatuur van boven de 40°C en gebruik buiten;
 • schade door schurende of scherpe voorwerpen, door chemische oxidansen, door kleurstoffen of door brandwonden;
 • shading (de pool valt naar verschillende richtingen) dat ontstaat bij tapijten et een gesneden pool;
 • schade die ontstaat door onvlakheid van de ondergrond, door verkeerd leggen, door voorwerpen of middelen buiten de ruimte, door meubilair of materiaal dat niet beschermd is of dat ongeschikt is voor de vloerbedekking, door het niet onderhouden ervan of door onderhoud dat niet afgestemd is op het verkeer;
 • het niet naleven van onze installatie- en onderhoudsvoorwaarden; (verkrijgbaar op aanvraag of via onze website);
 • De uitsplitsing op rollen van de volledige bestelde hoeveelheid;
 • Verkleuringen als gevolg van al dan niet opzettelijke blootstelling van onze tapijten aan de invloeden van chemische producten die niet voldoen aan onze onderhoudsvoorschriften;
 • Geurproblemen als gevolg van het lijmen wanneer de gebruikte bevestigingsproducten niet overeenkomen met onze installeringsvoorschriften;
 • schade door een verkeerde combinatie van de gebruikseigenschappen van de vloerbedekking en de beperkingen van de ruimte waar deze is geïnstalleerd;
 • het mengen van baden is niet van tevoren door Balsan goedgekeurd.
 • het merkteken van de eerste wikkeling is een normaal verdichtingsfenomeen van het fluweel en is omkeerbaar door het gebied met stoom of water te bevochtigen. ( Zie. Balsan Technical Paper ).

7°         Prijzen

Onze prijzen zijn vast en definitief voor de in de ontvangstbevestiging van de bestelling opgegeven leveringsdatum.

Omdat onze prijzen kunnen worden gewijzigd als de klant de leveringstermijn met meer dan 30 dagen verlengt, kunnen de gefactureerde prijzen die van het tarief op de dag van levering zijn.

Bij een sterke stijging van de kosten (grondstoffen, energie, transport, wisselkoers …) en volgens “de onvoorzienbaarheid in de betekenis van artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek” behoudt BALSAN zich het recht voor zijn verkoopprijzen aan te passen zonder bepaalde termijnen na te leven.

Volgens artikel R. 541-119 van decreet nr. 2021-1941 van 31 december 2021 inzake de uitgebreide aansprakelijkheid van producenten voor producten en bouwmaterialen van de bouwsector, wordt het door Balsan betaalde gedeelte van de eenheidsprijs voor afvalbeheer verrekend met de klant zonder mogelijkheid van korting.

8°         Betalingsvoorwaarden
Wij vragen een volledige betaling zonder korting bij bestelling voor een klant die niet gedekt is door een kredietverzekering of voor elke klant van wie de solvabiliteit niet voldoet aan onze criteria.

Andere bestellingen zijn betaalbaar zonder korting uiterlijk binnen 30 dagen volgend op de factuurdatum.

9°        Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand hebben wij de mogelijkheid van rechtswege de uitvoering van alle geplaatste bestellingen of lopende leveringen te schorsen zonder dat de klant hiervoor recht heeft op enige schadevergoeding plus interesten.

Bij betalingsachterstand zal de klant een vertragingsboete verschuldigd zijn, die gelijk is aan de BCE-rentevoet vermeerderd met 10 punten, alsook een vaste vergoeding voor inningskosten van 40 euro (artikel L 441-6 en D441-5 van het Wetboek van Koophandel).

Naast de vertragingsboete kan ook een vaste vergoeding van 15% van het bedrag incl. btw van de onbetaalde factuur worden gevorderd wegens strafbeding.

Bij onbetaalde wissels vervalt de termijn voor alle resterende openstaande vorderingen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

10°       Verslechtering van de situatie van de klant
Indien de kredietsituatie van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om, ook na gedeeltelijke levering van een bestelling, van de koper de garanties op te vragen die wij redelijk achten met het oog op de goede uitvoering van de overeengekomen verbintenissen. Bij weigering om hieraan te voldoen, behouden wij ons het recht voor om van rechtswege de volledige of de gedeeltelijke overeenkomst te annuleren.

11°       Ontbindende voorwaarde – Automatische ontbinding
Bij uitblijven van de betaling door de koper binnen de overeengekomen termijnen of acht dagen vanaf de datum van een eerste ingebrekestelling die zonder antwoord gebleven is, wordt de verkoop van rechtswege geannuleerd tenzij Balsan hier anders over beslist.
Deze bepaling zal elke keer van toepassing zijn, wanneer Balsan dat zo beslist, onverminderd de gevolgen van de clausule van eigendomsvoorbehoud, of de gevolgen van eerdergenoemde bepalingen met betrekking tot de vervroegde inning, het recht op een schadevergoeding in verband met de overeenkomst en op de betaling van een boeterente; dit alles staat los van de juridische en financiële gevolgen van rechtsvervolging.

12°       Industrieel eigendom
Alle tekeningen, modellen en merken van Balsan zijn ons exclusief eigendom. Dientengevolge is reproductie of het gebruik van alle of een gedeelte van onze modellen of merken zonder voorafgaande toestemming strikt verboden.

Voor niet gestandaardiseerde vervaardiging moeten de verkoper en de koper via een contract samen tot een overeenkomst komen.

13°       Clausule betreffende de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor het onderwerp van deze algemene verkoopvoorwaarden.

De koper en BALSAN zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderwerp van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De koper moet zijn werknemers op de hoogte stellen van het feit dat persoonsgegevens door derden als BALSAN verwerkt kunnen worden in het kader van de uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De verwerking door BALSAN van persoonsgegevens wordt in overeenkomst gedaan met het “Algemeen beleid van BALSAN voor de gegevensbescherming” en de AVG. Voor meer informatie over het doel en de wijze waarop BALSAN de informatie verwerkt van de betreffende personen van de koper kunt u het vertrouwensbeleid op de website lezen.

14°       Rechterlijke bevoegdheid
Bezwaar met betrekking tot onderhavige overeenkomst of het gevolg daarvan, valt binnen de bevoegdheid van de Handelsrechtbank van onze hoofdzetel, die als enige bevoegd is. De toekenning van deze exclusieve bevoegdheid is eveneens geldig in geval van meerdere verdedigende partijen en voor alle andere verzoeken, ook incidentele verzoeken, om interventie of vorderingen tot vrijwaring.

15°       Taal

Bij verschillen tussen de Franse versie en elke andere vertaling van onze Algemene Voorwaarden prevaleert de Franse versie.

 

BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen gebeurt uitsluitend indien er volledige betaling heeft plaatsgevonden niettegenstaande het feit dat de verkopen “af fabriek” overeengekomen zijn.
Dientengevolge behouden wij ons het recht voor om, elke keer wanneer dat nodig is, te herinneren aan de toepassing van de bepalingen van de wetten met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud ten gunste van de verkoper.

De algemene verkoopvoorwaarden en de informatie met betrekking tot de installatie en het onderhoud zijn tevens beschikbaar 7 talen op de website: www.balsan.com.